Programy dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych Repertorium - pozwy - windykacja należności System sprzedaży i kolportażu wydawnictw Sklep internetowy Ewidencja członków Oprogramowanie do zarządzania własną stroną internetową System informacji Oprogramowanie na zamówienie SQL Manager
   Pro Virtus
oprogramowanie

tel. +48 601 159 730
e-mail: info@provirtus.pl

Pro Virtus

Księgowość SM/WM (13.0.14) - zbiorcza aktualizacja programu

Uwaga. Ta aktualizacja przeznaczona jest wyłącznie dla programu w wersji 13.x.x.x. Jeżeli posiadasz wersję programu o numerze 12.x.x.x lub starszą NIE INSTALUJ tej aktualizacji ! Instalacja tej aktualizacji w środowisku wersji 12.x.x.x lub starszej może spowodować utratę danych. Aby otrzymać wersję 13 skontaktuj się ze sprzedawcą.

Przeczytaj opis zmian w wersji 13.0.14

Księgowość SM/WM 13.0.14 - aktualizacja z dnia 2015-03-11

Sposób instalacji:
Uwaga. W przypadku sieciowej instalacji programu poniższe czynności wykonaj na każdym komputerze, na którym zainstalowane jest oprogramowanie Pro Virtus.
 1. Utwórz kopię konfiguracji i danych programu oraz swoich plików.
 2. Korzystając z opcji systemu Windows odinstaluj poprzednią wersję programu Księgowość SM/WM.
 3. Korzystając z linku powyżej pobierz plik "KsiegiSMWM_13_0_14.msi".
 4. Uruchom plik "KsiegiSMWM_13_0_14.msi".
 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez program instalacyjny.


Opis zmian w wersji 13.0.14
 • Rozrachunki - dodano nowe wydruki not odsetkowych
 • Czynsze i eksploatacja - wprowadzono zmiany na wydrukach dokumentów czynszowych
 • Raporty księgowe - dodano możliwość dołączania tekstu do raportów księgowych / sprawozdań
 • Sprzedaż / magazyn - dodano nowy wydruk zestawienia vat
Opis zmian w wersji 13.0.13
 • Płatności masowe - dodano nowy format importu płatności masowych dla PKO BP.
 • Czynsze i eksploatacja - rozbudowano możliwości automatycznego generowania dokumentów opłat
 • Czynsze i eksploatacja - wprowadzono kosmetyczne zmiany na wydruku faktury/rachunku
Opis zmian w wersji 13.0.12
 • Czynsze i eksploatacja / Dokumenty - wprowadzono kosmetyczne zmiany na wydruku faktury/rachunku
Opis zmian w wersji 13.0.11
 • Księgi / Rozrachunki - rozbudowano możliwości automatycznego rozliczania rozrachunków
 • Księgi / Rozrachunki - rozbudowano możliwości automatycznego generowania not odsetkowych
 • Czynsze i eksplatacja - wprowadzono kosmetyczne zmiany w wydrukach powiadomień o opłatach
 • Sprzedaż / Magazyn - wprowadzono możliwość dekretowania dokumentów sprzedaży na poziomie towaru
Opis zmian w wersji 13.0.10
 • Czynsze / Zasoby - Poszerzono zakres informacji wyświetlanych na liście lokali
 • Rozliczenia - poprawiono sposób generowania dokumentów czynszowych na podstawie rozliczenia
Opis zmian w wersji 13.0.9
 • Czynsze / Rozrachunki - poprawiono wyświetlanie salda na wydrukach wezwań do zapłaty i potwierdzeń sald
 • Rozliczenia - poprawiono sposób generowania dokumentów czynszowych na podstawie rozliczenia
Opis zmian w wersji 13.0.8
 • Sprzedaż / magazyn - poprawiono sposób wprowadzania początkowych stanów magazynowych
Opis zmian w wersji 13.0.7
 • Płatności masowe - dodano nowy format importu płatności masowych dla Banku Spółdzielczego w Pruszczu Gdańskim
 • Rozliczenia - poprawiono sposób wyliczania średniej ilości osób dla rozliczenia wg składników
 • Rozliczenia - dodano obsługę importu odczytów mierników radiowych Polskiej Fabryki Wodomierzy i Ciepłomierzy "FILA"
Opis zmian w wersji 13.0.6
 • Rozliczenia - rozbudowano rozliczenie składników poprzez dodanie możliwości przedstawienia wyniku rozliczenia w jednostce miary innej niż wynikająca z klucza podziałowego zastosowanego do podziału kosztów, np. rozliczając zużycie wody dla lokali nie opomiarowanych, do podziału kosztów można użyć klucza "ilość osób", a wynik wyliczenia przedstawić w "m3" (metrach szcześciennych).
 • Kasa - przy wystawianiu dokumentu KP dodano możliwość wyliczania reszty, którą należy wydać
 • Płatności masowe - dodano ostrzeżenie o zamiarze ponownego wczytania pliku zbiorczych wyciągów bankowych
Opis zmian w wersji 13.0.5
 • Zasoby - zmodyfikowano wydruk kartoteki konta właściciela lokalu
 • Księgi - rozszerzono możliwości funkcji automatycznych przeksięgowań
 • Raporty księgowe - rozszerzono mozliwości projektowania raportów o automatyczne dodawanie pozycji rozwinięcia na podstawie kont słownikowych
Opis zmian w wersji 13.0.4
 • dodano możliwość importowania radiowych odczytów mierników w formacie HYDROLINK
Opis zmian w wersji 13.0.3
 • Sprzedaż/Magazyn - na wydruku faktury zwiększono ilość miejsca przeznaczonego na dane nabywcy
 • Księgi/Rozrachunki - zmodyfikowano automatyczne określanie faktycznego terminu płatności przy obliczaniu odsetek (system automatycznie uwzględnia stałe dni ustawowo wolne od pracy)
 • Zasoby/Kartoteka konta - rozszerzono pola treść i opis na wydrukach kartoteki konta
 • Rozliczenia - zmodyfikowano funkcję ustalającą wysokość zaliczek na podstawie rozliczenia
Opis zmian w wersji 13.0.2
 • Księgi/Rozrachunki - dodano funkcję automatycznie tworzącą i księgującą noty odsetkowe dla wielu kont jednocześnie
Opis zmian w wersji 13.0.1
 • Wprowadzono drobne zmiany i poprawki
Opis zmian w wersji 13.0.0
Funkcjonalność systemu w wersji 13 została rozszerzona m.in. o następujące elementy:

Komunikacja E-mail
 • wbudowany w program klient poczty wychodzącej
 • ewidencjonowanie adresów e-mail właścicieli, najemców i kontrahentów
 • automatyczne przesyłanie dokumentów czynszowych w formie elektronicznej do właścicieli i najemców, którzy zadeklarowali taką formę dostarczenia
 • wysyłka pocztą e-mail dowolnego wydruku z systemu
 • obsługa szyfrowanej komunikacji z serwerem poczty wychodzącej
System dokumentów połączonych
 • pozwala przechowywać w jednym miejscu dokumenty w dowolnym formacie elektronicznym (np. rysunki, zdjęcia, arkusze kalkulacyjne, dokumenty tekstowe, itp.)
 • możliwość dołączenia dokumentów na różnych poziomach zasobów (osiedle, nieruchomość, budynek, lokal)
 • oddzielny system dla działu technicznego i czynszów
 • łatwy dostęp z dowolnego miejsca
Ewidencja towarów i materiałów w magazynach
 • wielomagazynowość - definiowanie dowolnej ilości magazynów zarówno lokalnych jak i odległych
 • automatyczne ewidencjonowanie kosztu własnego sprzedaży
 • obsługa dokumentów zewnętrznych (PZ – Przyjęcie Zewnętrzne, WZ – Rozchód Zewnętrzny)
 • obsługa dokumentów wewnętrznych (PW - Przyjęcie Wewnętrzne, RW - Rozchód Wewnętrzny, MM – Przesunięcie Międzymagazynowe).
 • zamówienia
 • rozbudowana karta towaru / materiału
 • automatyczne generowanie faktur na podstawie dokumentów magazynowych
 • pełna informacja o stanach towarów na magazynie
 • analiza przebiegu zdarzeń związanych z towarem oraz kontrahentem
 • kontrola stanów minimalnych
 • automatyczne księgowanie w ewidencji księgowej
 • możliwość opisywania dokumentów dostaw i wydania
 • analizy i wydruki
 • przesyłanie dokumentów pocztą e-mail
Sprzedaż
 • emisja dokumentów sprzedaży (faktura, faktura uproszczona, rachunek, paragon, faktura korygująca)
 • definiowanie dowolnej ilości serii dokumentów sprzedaży
 • automatyczne tworzenie dokumentów magazynowych dla faktur i rachunków
 • automatyczne księgowanie w ewidencji księgowej
 • analizy i wydruki
 • przesyłanie dokumentów pocztą e-mail


 
2024-03-01 11:17:37 © 2004 - 2024 Pro Virtus